Recent content by emilykimono

  1. emilykimono

    Change Running As to www:data

    the title said it all how to change Running As to www-data ? not nobody
Top